Lãi suất ngân hàng Liên Việt đã tăng lên ở một số kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank đã có nhiều sự thay đổi đáng kể. Một số kỳ hạn có nhiều điểm tích cực, mức kì hạn được ngân hàng liên việt áp dụng mức lãi suất cao nhất 7,8%/năm.

Hiện tại, ngân hàng liên việt đang có nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng hàng quý. Mức lãi suất 6,73 được áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi đó kỳ hạn gửi 24 tháng được 6,87.

Bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng LienVietPostBank

 Stt
 Loại dịch vụ
 
 Lãi suất huy động
 1
 Tiết kiệm không kỳ hạn (%/năm)
0,30
 2
Tiền gửi tài khoản Cá nhân (%/năm)
0,30
 3
 Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần (%/năm)
Kỳ hạn 01 tháng
 
 4,50
Kỳ hạn 02 tháng
 4,50
Kỳ hạn 03 tháng
 
 5,10
Kỳ hạn 06 tháng
 5,80
Kỳ hạn 09 tháng
 6,20
Kỳ hạn 12 tháng
 6,90
Kỳ hạn 13 tháng
 7,00
Kỳ hạn 15 tháng
  7,10
Kỳ hạn 16 tháng
  7,10
Kỳ hạn 18 tháng
 7,20
Kỳ hạn 24 tháng
 7,30
Kỳ hạn 25 tháng
 7,40
Kỳ hạn 36 tháng
 7,40
 4
 Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ (%/năm)
 4,1
 Lĩnh lãi hàng quý
Kỳ hạn 12 tháng
6,73
Kỳ hạn 24 tháng
6,87
 4,2
 Lĩnh lãi hàng tháng
Kỳ hạn 06 tháng
5,73
Kỳ hạn 12 tháng
6,69
Kỳ hạn 24 tháng
6,83
 5
 Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi trước (%/năm)
 
 
Kỳ hạn 01 tháng
 4,48
 
Kỳ hạn 02 tháng
 4,46
 
Kỳ hạn 03 tháng
  5,03
 
Kỳ hạn 06 tháng
 5,63
 
Kỳ hạn 09 tháng
  5,92
 
Kỳ hạn 12 tháng
 6,45
 
Kỳ hạn 13 tháng
 6,50
 
Kỳ hạn 15 tháng
  6,52
 
Kỳ hạn 16 tháng
  6,48
 
Kỳ hạn 18 tháng
   6,49
 
Kỳ hạn 24 tháng
  6,37
 
Kỳ hạn 25 tháng
 6,41
 
Kỳ hạn 36 tháng
 6,05
 6
Tiết kiệm có kỳ hạn rút 1 lần (được chuyển đổi từ Tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt (%/năm)
Kỳ hạn 03 tháng
5,10
Kỳ hạn 06 tháng
5,80
Kỳ hạn 12 tháng
 6,90
Kỳ hạn 24 tháng
7,30
7
Tiết kiệm gửi góp (%/năm)
Kỳ hạn 06 tháng
5,80
Kỳ hạn 09 tháng
6,20
Kỳ hạn 12 tháng
6,90
Kỳ hạn 18 tháng
7,20
Kỳ hạn 24 tháng
7,30
Kỳ hạn 36 tháng
7,40
Kỳ hạn 48 tháng
 
6,60
Kỳ hạn 60 tháng
 
6,60
8. Tiết kiệm An nhàn tuổi hưu (%/năm):
a. Lĩnh lãi cuối kỳ:

Kỳ hạn 01 tháng
4,50
Kỳ hạn 02 tháng
4,50
Kỳ hạn 03 tháng
5,10
Kỳ hạn 06 tháng
5,80
Kỳ hạn 09 tháng
6,20
Kỳ hạn 12 tháng
6,90
Kỳ hạn 13 tháng
 7,00 
Kỳ hạn 15 tháng
7,10
Kỳ hạn 16 tháng
7,10
Kỳ hạn 18 tháng
7,20
Kỳ hạn 24 tháng
7,30
Kỳ hạn 25 tháng
7,40
Kỳ hạn 36 tháng
7,40

b. Lĩnh lãi định kỳ:

Lĩnh lãi hàng quý
 
Kỳ hạn 12 tháng
6,73
Kỳ hạn 24 tháng
6,87
Lĩnh lãi hàng tháng
Kỳ hạn 06 tháng
 5,73
Kỳ hạn 12 tháng
 6,69
Kỳ hạn 24 tháng
 6,83
 Bảng lãi suất ngân hàng liên việt

Phân tích lãi suất ngân hàng mới nhất

NH LienVietPostBank đang áp dụng cho các khách hàng gửi lãi tiết kiệm tuổi về hưu an nhàn với lãi suất nhận được 6, 20 Kỳ hạn 09 tháng.