Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí 2009

Năm 2009, Bộ Tài Nguyên Môi trường cho ra 7 quy chuẩn về chất lượng không khí bao gồm nhiều hạng mục khác nhau trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau. Hiện tượng ô nhiễm không khí ở Hà Nội hiện nay đang vi phạm những quy chuẩn nào ? Cùng tìm hiểu về các quy chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí năm 2009

Xem thêm : https://tranhbien.vn/cac-tieu-chuan-ve-chat-luong-khong-khi-o-viet-nam/

QCVN 02:2008/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Quy chuẩn này áp dụng với các đối tượng sử dụng lò đốt chất thải y tế. Chất thải y tế khi đốt thường cho ra các loại khí: Axít clohydric, HCI; Cacbon monoxyt, CO ; Lưu huỳnh dioxyt, SO2; Nitơ oxyt, NOx (tính theo NO2); Thủy ngân và hợp chất tính theo thủy ngân, Hg; Cadmi và hợp chất tính theo Cadmi, Cd; Chì và các hợp chất tính theo chì, Pb ; Tổng đioxin/furan, PCDD/PCDF; Bụi tổng …Quy chuẩn quy định giá trị tối nđa được cho phép của những chất này khi đốt tại hai môi trường :cơ sở xử lý CTRYT tập trung,  lò đốt CTRYT được lắp đặt trong khuôn viên.

QCVN 05:2009/BTNMT – QCKT quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Quy chuẩn áp dụng cho những chất cơ bản có trong không khí, dùng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh cũng như tình trạng ô nhiễm. Các thông số cơ bản bao gồm: SO2, CO, NOx, O3, Bụi lơ lửng (TSP) , Bụi ≤ 10 µm (PM10), Pb. Đây chính là chỉ số chúng ta nên quan tâm nhất bởi không khí hàng ngày chúng ta hít thở đang chứa những hợp chất này.

QCVN 19: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Đây là quy chuẩn quy định cho các đối tượng tham gia sản xuất công nghiệp và thải ra khí thải chứa các chất vô cơ và bụi. Nồng độ này khác nhau theo từng khu vực và theo từng nguồn thải, chính vì vậy chúng có một công thức chung để tính: Cmax = C x Kp x Kv. Hệ số C được quy định trong văn bản này và bao gồm 19 hợp chất bụi, chất vô cơ khác nhau.

QCVN 20: 2009/BTNMT – QCKT quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Tương tự như quy chuẩn 19, quy chuẩn 20 bao gồm nồng độ tối đa cuta 100 chất vô cơ mà các cơ sở sản xuất công nghiệp có thể thải ra. Quy chuẩn này không quy địunh cho một số ngành công nghiệp và lĩnh vực sản xuất đặc thù, chúng được quy định riêng tại một văn bản khác.

Các quy chuẩn còn lại dành cho các lĩnh vực: sản xuất phân bón hóa học, công nghiệp nhiệt điện,công nghiệp sản xuất xi măng …đây là những lĩnh vực đặc thù được nói đến ở trên. Nhưng là một cá nhân bạn chỉ cẩn quan tâm đến quy chuẩn Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh.